ที่เกี่ยวข้องกับเราในศาสนาคริสต์ยึดมั่น

พระเยซู คือใครทำไมต้องนับถือ

THe GOD

เป็นผู้ที่ให้กำเนิดพระคริสต์ แล้วยังเหล่ารวบรวมสาวกที่ยืนยันว่าตัวท่านนั้นเกิดมาเป็นบุตรของแม่แมรี่ แล้วท่านเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่เสียชีวิตเพราะมีตราบาปของเราเองไม่ใช่เพราะตัวท่าน แล้วนอกจากนี้ตัวท่านเคยได้ทำให้คนต้องตกตะลึงกันมาแล้วทั่วหน้าโดยการแสดงปาฏิหาริย์ที่ทำให้คนตาบอดหายขาด แล้วยังรักษาคนพิการมากมาย แล้วยังได้บอกกล่าวสำหรับคนที่ได้รับการรักษาอีกว่า พวกเจ้าได้หลุดพ้นจากตาบาปเรียบร้อยแล้วจงทำดีต่อไป หลังจากนั้นไม่นานท่านพระเยซูสิ้นพระชนม์ แล้วท่านก็ได้ทำให้คนแปลกใจอีกว่าเพราะท่านฟื้นชีวิตขึ้นมาหลังจากวันที่จากไป 3 วัน แล้วทรงขึ้นสู่สวรรค์ในเวลาต่อมา ให้ชาวเหล่าบาทหลวงต่างนับถือศาสนาคริสต์เป็นต้นมา

ความรักที่มีปองดองให้รักกันมากๆ

sea

 

พระเยซูถือว่าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับเราในศาสนา แล้วค่อยแต่ม่งให้เราทำแต่ความดีเพื่อไม่ให้หลงทางเดินไปในทางที่ผิด แล้วเป็นข้อมูลที่แท้จริง ที่พระเยซูได้เขียนเอาไว้ในสมุดบันทึกจารึกเอาไว้ว่าประโยคหนึ่ง “โปรดรักเพื่อนบ้านให้เหมือนที่รักตัวของเราเอง”