St. Peter’s Basilica 1 ใน 4 ของมหาวิหารหลักในเมืองโรม แห่งนครรัฐวาติกัน

PeterS Basilica White

St. Peter’s Basilica หรือชาวอิตาลีจะรู้จักกันในชื่อ Basilica di San Pietro in Vaticano เป็นมหาวิหารเอกซึ่งเป็น 1 ใน 4 แห่งในกรุงโรม แห่งนครรัฐวาติกัน และอีก 3 มหาวิหาร ได้แก่ Basilica of St. John Lateran , St. Mary Major และ Basilica of St Paul Outside the Walls ประวัติความเป็นมาของ St. Peter’s Basilica St. Peter’s Basilica เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุด แห่งนครรัฐวาติกัน โดยได้ทำการสร้างทับวิหารเดิมในชื่อเดียวกัน โดมของมหาวิหารแห่งนี้มีความสูงเป็นสง่าสามารถมองเห็นได้แต่ไกลตั้งแต่ในตัวเมืองโรมเลยทีเดียว St. Peter’s Basilica ตั้งอยู่ในเนื้อที 2.3 เฮกตาร์ จุคนได้มากกว่า 60,000 คน จัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ส่วนสถานที่ตั้งโบสถ์แห่งนี้ มีความเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญ St. Peter ซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู คริสตจักรถือว่านักบุญ St. Peter เป็นบิชอปองค์แรกของ Antioch ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม เนื่องจากนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อกันว่าร่างของ St. Peter ถูกฝังไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้ มหาวิหารซึ่งยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มสร้าง ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1506 บนโบสถ์แบบ Constantine และสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1626 เดิมทีนั้นมหาวิหารนักบุญ St. Peter…

Read More